Strona Główna       O Nas       Stowarzyszenie       Ubezpieczenia       Hipoterapia       Kontakt    


Witajcie na stronie naszego Stowarzyszenia


Stowarzyszenie na rzecz Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Mysłowicach powstało z inicjatywy pracowników KWK Mysłowice i zarejestrowane zostało w Sądzie Rejonowym w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000005877 w dniu 05.03.1999r.

Prowadzimy różnorodną działalność, przewidzianą Statutem, mającą na celu pomoc w trudnych sytuacjach życiowych spowodowanych chorobą lub wypadkiem. Pomoc ta przybiera różne formy: refundacja kosztów leczenia, finansowanie szczepień ochronnych (grypa, WZW) i badań profilaktycznych (osteoporoza, mammografia), udostępnienie sprzętu medycznego będącego w naszym posiadaniu (kule ortopedyczne, chodziki, nawilżacze powietrza ), pomoc w zakupie sprzętu medycznego, pomoc przy transporcie chorych, hipoterapia, zabiegi rehabilitacyjne na sprzęcie zakupionym przez nas, zbiórki pieniężne przeznaczone dla ofiar tragicznych wypadków w pracy lub ofiar klęsk żywiołowych. Od 05.12.2007r decyzją Sądu Rejonowego w Katowicach przyznano nam status OPP.

Podstawowe cele Stowarzyszenia:
1. Doposażenie rzeczowe i finansowe placówek ochrony zdrowia i pomocy społecznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Otaczanie specjalną opieką i wspomaganie finansowe ofiar ciężkich wypadków w pracy.
3. Udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej dla pracowników, emerytów i rencistów będących w trudnej sytuacji materialnej w związku z wypadkami losowymi oraz chorobą.
4. Wspomaganie i propagowanie stosowania nowych środków ochrony zdrowia w ramach profilaktyki i przeciwdziałaniu chorobom zawodowym.
5. Zapobieganie patologii społecznej spowodowanej uzależnieniami i bezrobociem.
6. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
7. Ochrona i promocja zdrowia.


POMOŻ POSZKODOWANYM GÓRNIKOM KWK "MYSŁOWICE-WESOŁA"!!!

"To co możesz uczynić
jest tylko maleńką kroplą
w ogromie oceanu.
Ale jest właśnie tym
co nadaje znaczenie
Twojemu życiu"

Albert Schweitzer

NSZZ „Solidarność” KWK „Mysłowice” oraz Stowarzyszenie na rzecz Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Mysłowicach występuje do wszystkich przedsiębiorców współpracujących z KHW SA, wszystkich struktur związkowych i ludzi dobrej woli o zbiórkę pieniężną dla poszkodowanych w wypadku w dniu 06.10.2014r w KWK „Mysłowice-Wesoła”.

Inicjatywa nasza jest podyktowana tragicznym doświadczeniem, które dotknęło w 1987 roku pracowników kopalni Mysłowice, w 2009 r podobną tragedię przeżywaliśmy w następstwie wybuchu w KWK Wujek ruch Śląsk. Znamy ogrom cierpienia rodzin, które utraciły ojców, synów, mężów, niejednokrotnie jedynych żywicieli rodziny.

Pieniądze nie przywrócą życia i zdrowia poszkodowanym, mogą jednak ułatwić rehabilitację oraz ich powrót do normalnego życia.
Patronat nad naszą akcją objął Zarząd KHW S.A.

Środki przeznaczone na ten cel prosimy wpłacać na konto Stowarzyszenia na rzecz Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Mysłowicach: bank PKO BP SA o. Mysłowice, numer konta: 41 1020 2528 0000 0502 0132 3708 – z dopiskiem „Mysłowice-Wesoła”

Z górniczym pozdrowieniem
Szczęść Boże


Prezes Stowarzyszenia
Andrzej Sławiński


Dziękujemy wszystkim, którzy wpłacając pieniądze okazali współczucie i zrozumienie osobom poszkodowanym i ich rodzinom.



Oddaj Na Nas Swój 1%
Kliknij na powyższy baner i oddaj na nas Swój 1% podatku za rok 2014
Program pomoże wypełnić deklarację i uzupełni ją o nasze dane

Światowy dzień Ziemi
22 kwietnia ponad 200 mln osób z 140 krajów weźmie udział tej corocznej, organizowanej wiosną, imprezie, której celem jest promowanie postaw ekologicznych...


Przekaż 1% swojego podatku!!!

Pomagaliśmy, pomagamy i będziemy pomagać poszkodowanym w kopalniach "Śląsk" i "Mysłowice-Wesoła", możesz pomóc i Ty!!!

Przekaż 1% podatku na Stowarzyszenie na rzecz Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Mysłowicach, KRS 0000005877 (wpisz w celach szczegółowych Poszkodowanym z KWK "Śląsk" lub Poszkodowanym z KWK "Mysłowice-Wesoła").

Pieniądze z 1% zwiększą Fundusz Pomocy Poszkodowanym w w/w kopalniach

Zarząd
Stowarzyszenia na rzecz Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Mysłowicach


Do pobrania:

Lista Organizacji Pożytku Publicznego uprawnionych do otrzymania odpisu 1% podatku za rok 2014



© SOZIPS 2015 Strona Główna  |  O Nas  |  Stowarzyszenie  |  Ubezpieczenia  |  Hipoterapia  |  Kontakt

Valid HTML 4.0 Transitional Poprawny CSS!